MAS zverejnila Zmluvu o poskytnutí NFP na implementáciu stratégie CLLD -časť IROP

07.01.2021 12:26

Zmluva-implementácia-IROP.pdf (2885154)