Stanovy združenia obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

03.08.2015 13:48

S T A N O V Y

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

 

 

Čl. I

Základné ustanovenia.

 1. Názov združenia: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

Skrátený názov: ZO BTMaMB

 1. Sídlom Združenia je budova obecného úradu vo Štvrtku, adresa Štvrtok 1, 91305 Melčice - Lieskové

 2. Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka, (ďalej len Združenie) je v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, samostatným, dobrovoľným, nepolitickým, združením fyzických a právnických osob, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním  cieľov v celistvom území tvorenom geograficky ohraničenými a susediacimi katastrálnymi územiami obcí: Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná – Velčice, Kostolná – Záriečie a Drietoma. V Združení zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového, musia byť zastúpení s min. 51 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

 3. Geograficky stanovené územie uvedené v bode c) je možné rozšíriť o ďalšie dobrovoľne pristupujúce obce a subjekty, ktorých katastrálne územie susedí s katastrálnym územím obcí uvedených v tomto bode a splnia podmienky podľa článku III ods. 1.a. a 1.b.

 4. Združenie má právnu subjektivitu. Môže vstupovať a vystupovať do vyšších, alebo podobných  združení v tuzemsku a zahraničí za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

Čl. II

Poslanie Združenia

 1. Poslaním Združenia je:

spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci prispievať v súlade so stratégiou CLLD a v súlade s ďalšími rozvojovými dokumentmi územia, pripravovanými za širokej účasti subjektov k podpore a koordinácii rozvoja územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

 

 1. Združenie zabezpečuje plnenie svojho poslania:

Úlohy MAS v zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013:

 1. vypracovaním a vykonávaním stratégie CLLD (rozvoja vedeného komunitou), kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka;

 2. budovaním kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;

 3. vypracovaním nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov,  čím sa zabezpečí, aby 51 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo členom Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;

 4. zabezpečením súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;

 5. prípravou a uverejnením výziev na predkladanie návrhov alebo konaním pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;

 6. prijímaním a posudzovaním žiadostí o podporu;

 7. výberom operácií a stanovením výšky podpory a predložením návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

 8. monitorovaním vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávaním špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou;

 9. administratívnou činnosťou - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;

 10. spoluprácou s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

 11. zabezpečovaním formovania partnerstiev s inými MAS a ich sieťovaním v rámci SR aj smerom do zahraničia.

 12. informačnou a vzdelávacou činnosťou (organizovanie školení, workshopov, stretnutí, tréningov, seminárov, výstav, kultúrnych podujatí a pod.),

 13. spoluprácou s externými inštitúciami.

 

Čl. III

Členstvo

 1. Členstvo v Združení

 2. Členom Združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou na území Združenia, ktorá súhlasí s jeho Stanovami.

 

b) Členstvo nadobúda právoplatnosť po schválení Valným zhromaždením a po zaplatení

členského príspevku.

 

c) MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-

hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú orgány verejnej

moci viac ako 49 % hlasovacích práv.

 1. Zánik členstva

 2. vystúpením  člena písomným oznámením,

 3. vylúčením  člena v prípade porušenia členských povinností v nasledovných prípadoch - vedomým konaním v rozpore s cieľmi Združenia, poškodzovaním  dobrého mena Združenia, konaním, ktoré je v rozpore so Stanovami Združenia, pričom o vylúčení rozhoduje najvyšší orgán– Valné zhromaždenie,

 4. úmrtím člena - fyzickej osoby

 5. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom Združenia

 6. zánikom Združenia

 

Pokiaľ najvyšší orgán – Valné zhromaždenie nerozhodne inak, nevzniknú členovi z titulu zániku jeho členstva nijaké majetkové a finančné nároky voči Združeniu.

 

 

Čl. IV

Práva a povinnosti členov

 

1. Práva členov

 1. zúčastňovať sa na zasadnutí najvyššieho orgánu Združenia – Valného zhromaždenia,

 2. hlasovať o  stratégii rozvoja územia a o všetkých zmenách v kompetencii Združenia,

 3. obracať sa na orgány Združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

 4. byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov Združenia,

 5. voliť a byť volený do orgánov Združenia,

 6. využívať informácie a služby Združenia,

g) za podmienok stanovených Združením využívať zariadenia združenia

 

2. Povinnosti členov

 1. dodržiavať stanovy a smernice Združenia,

 2. pomáhať pri plnení poslania Združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

 3. platiť členské príspevky,

 4. poskytnúť údaje pre evidenciu členstva do databázy Združenia,

 5. ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia.

Čl. V

Orgány Združenia

 

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie (najvyšší orgán),

 2. Správna rada (výkonný orgán),

 3. Predseda správnej rady (štatutárny orgán),

ďalej sú zriaďované komisie združenia:

4. Výberová komisia,

5. Monitorovací výbor,

6. Revízna komisia

 

1. Valné zhromaždenie

Je najvyšší orgán Združenia. Je tvorený zo všetkých členov Združenia, pričom verejný sektor nesmie mať v Združení viac ako 49%-tné zastúpenie. Schádza sa najmenej jedenkrát ročne a vykonáva nasledovné činnosti:

 

 1. schvaľuje Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky, pričom na zmenu Stanov je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

 2. rozhoduje o počte členov v orgánoch Združenia, ktorý je vždy nepárny,

 3. volí a odvoláva spomedzi seba členov výkonného orgánu – Správnej rady, pričom je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

 4. volí a odvoláva na návrh Správnej rady štatutárny orgán Združenia – Predsedu Združenia, pričom je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

 5. volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného orgánu – Revíznej komisie

 6. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

 7. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

 8. schvaľuje prijatie nových členov;

 9. schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;

 10. rozhoduje o zániku Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku ZO BTMaMB rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, Združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR;

 

2. Správna rada

 

1) Správna rada je výkonným orgánom združenia a v obdobiach medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Správna rada za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predseda Správnej rady je zároveň štatutárnym orgánom Združenia. Rozhoduje o zakladaní organizačných zložiek Združenia. Správna rada má 3 členov. Zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení v min. 51 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie rozvoja územia. Funkčné obdobie Správnej rady je 4 roky.

 

 1. riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia;

 2. volí spomedzi seba a odvoláva predsedu;

 3. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;

 4. zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu;

 5. zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS;

 6. menuje manažéra MAS;

 7. zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o NFP;

 8. vedie zoznam hodnotiteľov;

 9. vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru;

 10. volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;

 11. a iné stanovené v stratégii CLLD.

 

2) Kancelária združenia

 

a) Správna rada ako výkonný orgán zriaďuje svoju kanceláriu na zabezpečenie každodenných činností Združenia pod svojim vedením. Kancelária pracuje na základe interných organizačných predpisov a manažuje činnosť MAS v súlade so systémom riadenia CLLD.

b) Na čele Kancelárie je Manažér MAS, volený a menovaný Správnou radou. Manažér je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.

c) Kancelária zabezpečuje chod kancelárie, finančné riadenie a vykonáva činnosti v zmysle platných usmernení Správnej rady, ktoré sú uvedené v interných organizačných predpisoch.

 

Hlavné činnosti Kancelárie:

 • zabezpečuje finančné riadenia a vnútorný audit stratégie;

 • pripravuje  materiály na zasadnutie Valného zhromaždenia, Správnej rady, Výberovej komisie, Revíznej komisie a Monitorovacieho výboru;

 • zabezpečuje kontakt s potencionálnymi a existujúcimi užívateľmi integrovanej stratégie miestneho rozvoja, poradenstvo a konzultácie;

 • organizuje vzdelávacie a tréningové podujatia Združenia

 • organizuje informačné kampane, vyhlasuje výzvy pre jednotlivé opatrenia strategických dokumentov;

 • zabezpečuje celú administratívu súvisiacu s implementáciou strategických dokumentov;

 • komunikuje navonok;

 • zabezpečuje monitoring implementácie strategických dokumentov zo strany Združenia;

 • zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Správnej rady.

 

d) Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci kancelárie a Združenia:

 

  1. Manažér Združenia

 • Vedenie kancelárie (riadi administratívneho pracovníka a účtovníka).

 • Pripravuje administratívne zasadnutie Rady a je povinný zúčastňovať sa na jeho zasadnutiach s hlasom poradným, je zodpovedný za zostavenie a zabezpečenie kontroly zápisov a ostatných administratívnych činností spojených s jeho fungovaním.

 • Predkladá výročnú správu na prerokovanie Správnej rade a neskôr na schválenie Valnému zhromaždeniu.

 • Predkladá na prerokovanie správnej rade a na schválenie Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu a plánu práce, a to do konca marca príslušného roka.

 • Vykonáva formálnu kontrolu prijatých projektov od predkladateľov projektov, registruje projekty, poskytuje informácie predkladateľom projektov, zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie, pravidelne komunikuje so zástupcami Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 • Vykonáva činnosti v súlade s ďalšími internými predpismi, ktoré schváli Správna rada.

 

  1. Administratívny pracovník Združenia – je riadený manažérom a je zodpovedný za:

 • Zabezpečenie každodennej prevádzky a administratívnej činnosti Združenia.

 • Vedenie evidencie a predpísanej archivácie.

 • Prípravu podkladových materiálov na zasadnutia jednotlivých orgánov Združenia.

 • Vykonávanie činnosti v súlade s ďalšími internými predpismi Združenia.

 

  1. Účtovník – je riadený manažérom  a je zodpovedný za:

 • Zabezpečenie účtovnej evidencie a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom Združenia.

 • Nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

 

3. Predseda správnej rady

 1. predseda správnej rady je štatutárnym orgánom združenia, ktorý vystupuje v mene Združenia navonok a podpisuje zmluvy. Predsedu volí a odvoláva  na návrh Správnej rady združenia Valné zhromaždenie na obdobie zhodné s funkčným období Správnej rady (4 roky).

 2. Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020.

 3. Vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere Žiadosti o NFP z IROP na RO pre IROP.

 

4. Výberová komisia

 1. Výberová komisia vyberá projekty. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 51 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním.

 2. Výberová komisia má troch členov. Združenie môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

 3. Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie a vykonávané činnosti musia byť v súlade so stratégiou CLLD združenia.

 4. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

 5. Správna rada združenia menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

 

5. Monitorovací výbor

Monitorovací výbor združenia má minimálne 3 a maximálne 5 členov. Počet členov Monitorovacieho výboru určuje Výkonný orgán - Rada. Počet členov je vždy nepárny. Je zostavený tak, aby zástupcovia verejného sektora tvorili maximálne 49%.

Predsedu a členov Monitorovacieho výboru  volí, odvoláva a vymenúva Správna rada na 4 roky. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka., ale nemusia byť členmi Združenia.

Monitorovací výbor sa stretáva minimálne 1 krát ročne a na svojich zasadnutiach sa riadi Štatútom a internými organizačnými predpismi, ktoré vypracuje a schváli Správna rada.

Monitorovací výbor Združenia je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä:

 1. monitorovanie a hodnotenie implementácie stratégie CLLD v súčinnosti s Manažérom a Správnou radou,

 2. vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie podporených projektov v rámci stratégie rozvoja územia,

 3. pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie rozvoja územia, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev,

 4. svojou činnosťou prispieva k zabezpečeniu transparentnosti postupov a upozorňuje na konflikt záujmov revíznu komisiu.

 

 

6. Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia sa vo svojej činnosti riadi príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR a Stanovami.

Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady združenia volí a odvoláva predsedu a členov Revíznej komisie na obdobie štyroch rokov. Revíznu komisiu tvoria traja členovia združenia. Pomerné zastúpenie členov zo sektorov: zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 51 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

Člen Revíznej komisie nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem člena Valného zhromaždenia.

 

Revízna komisia:

a) kontroluje priebežne hospodárenie a nakladanie s majetkom Združenia, upozorňuje

príslušné orgány Združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

b) kontroluje dodržiavanie Stanov Združenia a interných organizačných predpisov

Združenia,

c) upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.

 

 

Čl. VI

Hospodárenie a majetok

 

1. Zdroje majetku združenia tvoria:

 1. príjmy z vlastnej činnosti

 2. príjmy z prenájmu majetku združenia

 3. pôžičky, úvery, úroky

 4. dary od fyzických a právnických osôb

 5. dotácie a granty

 6. sponzorské príspevky

 7. príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnancov, živnostníkov a PO

 8. príjmy z predaja majetku združenia

 9. príjmy z reklamy

 10. výnosy z verejných zbierok

 11. výnosy z lotérií a iných hier

 12. výnosy z organizovaných akcií realizovaných pre účel dosiahnutia cieľov Združenia

 13. iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 

2. Nehnuteľný a hnuteľný majetok združenia tvoria:

 1. majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou,

 2. darovaný majetok.

 

3. Zásady hospodárenia:

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 2. Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.

 3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu činnosti a rozvoj združenia.

 4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia za účelom trvalej udržateľnosti organizácie a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

Čl. VII

Zánik Združenia

 

 1. Združenie zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia

 2. dobrovoľným rozpustením – zrušením, kedy sa primerane použijú ustanovenia § 70-75 Obchodného zákonníka a nasl., pričom likvidátora určí Predseda združenia. Zánik Združenia oznámi likvidátor MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie.

 3. zlúčením s iným združením, kedy práva a povinnosti k majetku Združenia prechádzajú na právneho nástupcu. Zánik Združenia oznámi Predseda Združenia MV SR do 15 dní po zlúčení s iným združením.

 4. V prípade, ak dôjde k zániku Združenia dobrovoľnými rozpustením – zrušením, Združenie usporiada svoje existujúce záväzky voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

 5. Všetok zostávajúci majetok a aktíva Združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely. V prípade jeho prevodu, jeho nadobúdateľom nesmie byť osoba prevádzkujúca podnikateľskú činnosť.

 6. Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení a následným výmazom z registra na Ministerstve vnútra SR.

 

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Združenie vzniklo dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 2. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť okamihom ich schválenia valným zhromaždením Združenia.