Dodatok č. 1 kstanovám združenia

21.06.2017 10:16

Dodatok č. 1

 

k stanovám občianskeho združenia s názvom Bielokarpatsko-trenčianského mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa 19.2.2016                      pod č. VVS/1-900/90-45925-1

 

Na základe uznesenia valného zhromaždenia dňa 7.6.2017 sa mení text stanov takto:

 

Pôvodný text:

Čl. I

Základné ustanovenia.

 

a)      Názov združenia: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

Skrátený názov:  ZO BTMaMB

 

b)      Sídlom Združenia je budova obecného úradu vo Štvrtku, adresa Štvrtok 1, 91305 Melčice - Lieskové

 

c)      Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka, (ďalej len Združenie) je v súlade s ustanoveniami zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, samostatným, dobrovoľným, nepolitickým, združením fyzických a právnických osob, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním  cieľov v celistvom území tvorenom geograficky ohraničenými a susediacimi katastrálnymi územiami obcí: Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná – Velčice, Kostolná – Záriečie a Drietoma. V Združení zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového, musia byť zastúpení s min. 51 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov.  

 

d)     Geograficky stanovené územie uvedené v bode c) je možné rozšíriť o ďalšie dobrovoľne pristupujúce obce a subjekty, ktorých katastrálne územie susedí s katastrálnym územím obcí uvedených v tomto bode a splnia podmienky podľa článku III ods. 1.a.  a 1.b.

 

e)      Združenie má právnu subjektivitu. Môže vstupovať a vystupovať do vyšších, alebo podobných  združení v tuzemsku a zahraničí za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

 

Na nový text:

Čl. I

Základné ustanovenia.

 

a)      Názov združenia: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

Skrátený názov:  ZO BTMaMB

 

b)      Sídlom Združenia je budova obecného úradu vo Štvrtku, adresa Štvrtok 1, 91305 Melčice - Lieskové

 

c)      Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka, (ďalej len Združenie) je v súlade s ustanoveniami zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, samostatným, dobrovoľným, nepolitickým, združením fyzických a právnických osob, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním  cieľov v celistvom území tvorenom geograficky ohraničenými a susediacimi katastrálnymi územiami obcí: Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná – Velčice, Kostolná – Záriečie a Drietoma. V zmysle čl. 32, ods.2, písm b) všeobecného nariadenia je MAS zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac jako 49% hlasovacích práv. 

 

d)     Geograficky stanovené územie uvedené v bode c) je možné rozšíriť o ďalšie dobrovoľne pristupujúce obce a subjekty, ktorých katastrálne územie susedí s katastrálnym územím obcí uvedených v tomto bode a splnia podmienky podľa článku III ods. 1.a.  a 1.b.

 

e)      Združenie má právnu subjektivitu. Môže vstupovať a vystupovať do vyšších, alebo podobných  združení v tuzemsku a zahraničí za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

 

f)       V rámci MAS sú zadefinované nasledovné záujmové skupiny:

 

a)      záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“),

b)      záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“),

c)      záujmová skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“).

 

Každý člen MAS deklaruje priradenie do konkrétnej záujmovej skupiny svojím podpisom v personálnej matici MAS. Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine.

 

g)      Právnická osoba ako člen MAS musí určiť fyzickú osobu, ktorá ju bude zastupovať v orgánoch MAS a to na základe písomného plnomocenstva.

 

Pôvodný text:

Čl. II

Poslanie Združenia

 

1.      Poslaním Združenia je:

 

                 spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci prispievať v súlade so stratégiou  CLLD a v súlade s ďalšími rozvojovými dokumentmi územia, pripravovanými za širokej účasti subjektov k podpore a koordinácii rozvoja územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho  mikroregiónu a  Mikroregiónu Bošáčka.

 

 

2.      Združenie zabezpečuje plnenie svojho poslania:

 

Úlohy MAS v zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013:

 

a)      vypracovaním a vykonávaním stratégie CLLD (rozvoja vedeného komunitou), kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka;

b)      budovaním kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;

c)      vypracovaním nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov,  čím sa zabezpečí, aby  51 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo členom Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;

d)     zabezpečením súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;

e)      prípravou a uverejnením výziev na predkladanie návrhov alebo konaním pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;

f)       prijímaním a posudzovaním žiadostí o podporu;

g)      výberom operácií a stanovením výšky podpory a predložením návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

h)      monitorovaním vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávaním špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou;

i)        administratívnou činnosťou - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;

j)        spoluprácou s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

k)      zabezpečovaním formovania partnerstiev s inými MAS a ich sieťovaním v rámci SR aj smerom do zahraničia.

l)        informačnou a vzdelávacou činnosťou (organizovanie školení, workshopov, stretnutí,  tréningov, seminárov, výstav, kultúrnych podujatí a pod.),

m)    spoluprácou s externými inštitúciami.

Na nový text:

Čl. II

Poslanie Združenia

 

1.      Poslaním Združenia je:

 

                 spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci prispievať v súlade so stratégiou  CLLD a v súlade s ďalšími rozvojovými dokumentmi územia, pripravovanými za širokej účasti subjektov k podpore a koordinácii rozvoja územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho  mikroregiónu a  Mikroregiónu Bošáčka.

 

2.      Združenie zabezpečuje plnenie svojho poslania:

 

Úlohy MAS v zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013:

 

a)      vypracovaním a vykonávaním stratégie CLLD (rozvoja vedeného komunitou), kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka;

b)      budovaním kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;

c)      vypracovaním nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov,  čím sa zabezpečí, aby 50% hlasov rozhodnutí o výbere patrilo členom Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;

d)     zabezpečením súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;

e)      prípravou a uverejnením výziev na predkladanie návrhov alebo konaním pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;

f)       prijímaním a posudzovaním žiadostí o podporu;

g)      výberom operácií a stanovením výšky podpory a predložením návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

h)      monitorovaním vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávaním špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou;

i)        administratívnou činnosťou - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;

j)        spoluprácou s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

k)      zabezpečovaním formovania partnerstiev s inými MAS a ich sieťovaním v rámci SR aj smerom do zahraničia.

l)        informačnou a vzdelávacou činnosťou (organizovanie školení, workshopov, stretnutí,  tréningov, seminárov, výstav, kultúrnych podujatí a pod.),

m)    spoluprácou s externými inštitúciami.

Pôvodný text:

Čl. III

Členstvo

 

1.      Členstvo v Združení

 

a)      Členom Združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou na území Združenia, ktorá súhlasí s jeho Stanovami.

 

       b)  Členstvo nadobúda právoplatnosť po schválení Valným zhromaždením a po zaplatení 

            členského príspevku.

                                                            

       c)  MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-

             hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú orgány verejnej

             moci viac ako 49 % hlasovacích práv.

 

Na nový text:

Čl. III

Členstvo

 

1.      Členstvo v Združení

 

b)      Členom Združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou na území Združenia, ktorá súhlasí s jeho Stanovami.

 

       b)  Členstvo nadobúda právoplatnosť po schválení Valným zhromaždením a po zaplatení 

            členského príspevku.

                                                            

c)      Vyváženosť rozloženia členskej základne MAS musí byť zabezpečená tak, aby aspoň 

      40% obcí v MAS mala zastúpenie aspoň 1 členom z občianskeho alebo 

      podnikateľského sektora.

 

Pôvodný text:

Čl. V

Orgány Združenia

 

Orgánmi združenia sú:

1.      Valné zhromaždenie (najvyšší orgán),

2.      Správna rada (výkonný orgán),

3.      Predseda správnej rady  (štatutárny orgán),

ďalej sú zriaďované komisie združenia:

4.   Výberová komisia,

 5.   Monitorovací výbor,

 6.   Revízna komisia.

 

1. Valné zhromaždenie

     Je najvyšší orgán Združenia je tvorený zo všetkých členov Združenia, pričom verejný sektor nesmie mať v Združení viac ako 49%-tné zastúpenie. Schádza sa najmenej jedenkrát ročne a vykonáva nasledovné činnosti:

 

a)      schvaľuje Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky, pričom na zmenu Stanov je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

b)      rozhoduje o počte členov v orgánoch Združenia, ktorý je vždy nepárny,

c)      volí a odvoláva spomedzi seba členov výkonného orgánu – Správnej rady, pričom je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

d)     volí a odvoláva na návrh Správnej rady štatutárny orgán Združenia – Predsedu Združenia, pričom je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

e)      volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného orgánu – Revíznej komisie

f)       schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

g)      schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

h)      schvaľuje prijatie nových členov;

i)        schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;

j)        rozhoduje o zániku Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku ZO BTMaMB rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, Združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR;

 

2.  Správna rada

 

1) Správna rada je výkonným orgánom združenia je správna rada a v obdobiach medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Správna rada za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predseda Správnej rady je zároveň štatutárnym orgánom Združenia. Rozhoduje o zakladaní organizačných zložiek Združenia. Správna rada má 3 členov, Zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení v min. 51 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie rozvoja územia. Funkčné obdobie Správnej rady  je  4 roky.

 

a)      riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia;

b)      volí spomedzi seba a odvoláva predsedu;

c)      zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;

d)      zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu;

e)      zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS;

f)       menuje manažéra MAS;

g)      zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o NFP;

h)      vedie zoznam hodnotiteľov;

i)        vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru;

j)        volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;

k)      a iné stanovené v stratégii CLLD.

 

2)   Kancelária združenia

 

       a) Správna rada ako výkonný orgán zriaďuje svoju kanceláriu na zabezpečenie každodenných činností Združenia pod svojim vedením. Kancelária pracuje na základe interných organizačných predpisov a manažuje činnosť MAS v súlade so systémom riadenia CLLD.

       b)  Na čele Kancelárie je Manažér MAS, volený a menovaný Správnou radou. Manažér je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.

       c)  Kancelária zabezpečuje chod kancelárie, finančné riadenie a vykonáva činnosti v zmysle platných usmernení Správnej rady, ktoré sú uvedené v interných organizačných predpisoch.

 

Hlavné činnosti Kancelárie:

▪      zabezpečuje finančné riadenia a vnútorný audit stratégie;

▪      pripravuje  materiály na zasadnutie Valného zhromaždenia, Správnej rady, Výberovej komisie, Revíznej komisie a Monitorovacieho výboru;

▪      zabezpečuje kontakt s potencionálnymi a existujúcimi užívateľmi integrovanej stratégie miestneho rozvoja, poradenstvo a konzultácie;

▪      organizuje vzdelávacie a tréningové podujatia Združenia

▪      organizuje informačné kampane, vyhlasuje výzvy pre jednotlivé opatrenia strategických dokumentov;

▪      zabezpečuje celú administratívu súvisiacu s implementáciou strategických dokumentov;

▪      komunikuje navonok;

▪      zabezpečuje monitoring implementácie strategických dokumentov zo strany Združenia;

▪      zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Správnej rady.

 

       d) Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci kancelárie a Združenia:

 

1.    Manažér Združenia

●     Vedenie kancelárie (riadi administratívneho pracovníka a účtovníka).

●     Pripravuje administratívne zasadnutie Rady a je povinný zúčastňovať sa na jeho zasadnutiach s hlasom poradným, je zodpovedný za zostavenie a zabezpečenie kontroly zápisov a ostatných administratívnych činností spojených s jeho fungovaním.

●     Predkladá výročnú správu na prerokovanie Správnej rade a neskôr na schválenie Valnému zhromaždeniu.

●     Predkladá na prerokovanie správnej rade a na schválenie Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu a plánu práce, a to do konca marca príslušného roka.

●     Vykonáva formálnu kontrolu prijatých projektov od predkladateľov projektov, registruje projekty, poskytuje informácie predkladateľom projektov, zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie, pravidelne komunikuje so zástupcami Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

●     Vykonáva činnosti v súlade s ďalšími internými predpismi, ktoré schváli Správna rada.

 

2.    Administratívny pracovník Združenia – je riadený manažérom a je zodpovedný za:

●     Zabezpečenie každodennej prevádzky a administratívnej činnosti Združenia.

●     Vedenie evidencie a predpísanej archivácie.

●     Prípravu podkladových materiálov na zasadnutia jednotlivých orgánov Združenia.

●     Vykonávanie činnosti v súlade s ďalšími internými predpismi Združenia.

 

3.    Účtovník – je riadený manažérom  a je zodpovedný za:

●     Zabezpečenie účtovnej evidencie a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom Združenia.

●     Nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

 

3. Predseda správnej rady

a)      predseda správnej rady je štatutárnym orgánom združenia, ktorý vystupuje v mene Združenia navonok a podpisuje zmluvy. Predsedu volí a odvoláva  na návrh Správnej rady združenia Valné zhromaždenie na obdobie zhodné s funkčným období Správnej rady (4 roky). 

b)      Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020.

c)      Vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere Žiadosti o NFP z IROP na RO pre IROP.

 

4. Výberová komisia

a)      Výberová komisia vyberá projekty. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 51  % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním.

b)      Výberová komisia má troch členov. Združenie môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

c)      Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie a vykonávané činnosti musia byť  v súlade so stratégiou CLLD združenia.

d)     Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

e)      Správna rada združenia menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

 

5. Monitorovací výbor

           Monitorovací výbor združenia má minimálne 3 a maximálne 5 členov. Počet členov Monitorovacieho výboru určuje Výkonný orgán - Rada. Počet členov je vždy nepárny. Je zostavený tak, aby zástupcovia verejného sektora tvorili maximálne 49%.

            Predsedu a členov Monitorovacieho výboru  volí, odvoláva a vymenúva Správna rada na 4 roky. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území  Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka., ale nemusia byť členmi Združenia.

            Monitorovací výbor sa stretáva minimálne 1 krát ročne a na svojich zasadnutiach sa riadi Štatútom a internými organizačnými predpismi,  ktoré vypracuje a schváli Správna rada.

Monitorovací výbor Združenia je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä:

a)    monitorovanie a hodnotenie implementácie stratégie CLLD v súčinnosti s Manažérom a Správnou radou,

b)   vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie podporených projektov v rámci stratégie rozvoja územia,

c)    pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie rozvoja územia, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev,

d)   svojou činnosťou prispieva k zabezpečeniu transparentnosti postupov a upozorňuje na konflikt záujmov  revíznu komisiu.

 

6. Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia sa vo svojej činnosti riadi príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR a Stanovami.

Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady združenia volí a odvoláva predsedu a členov Revíznej komisie na obdobie štyroch rokov. Revíznu komisiu tvoria traja členovia združenia. Pomerné zastúpenie členov zo sektorov: zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 51 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

Člen Revíznej komisie nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem člena  Valného zhromaždenia.

 

Revízna komisia:

       a)  kontroluje priebežne hospodárenie a nakladanie s majetkom Združenia, upozorňuje  

             príslušné orgány Združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

       b)  kontroluje dodržiavanie Stanov Združenia a interných organizačných predpisov    

             Združenia,

       c)  upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.

 

Na nový text:

Čl. V

Orgány Združenia

 

Orgánmi združenia sú:

1.      najvyšší orgán,

2.      výkonný orgán,

3.      štatutárny orgán,

ďalej sú zriaďované komisie združenia:

4.   Výberová komisia,

 5.   Monitorovací výbor,

 6.   Kontrolný orgán.

 

 

 

1. Najvyšší orgán

     Najvyšší orgán Združenia je Valné zhromaždenie. Je tvorený zo všetkých členov Združenia, pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49%. Najvyšší orgán je schopný uznášať sa, ak sú prítomní členovia MAS, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov MAS; t.j. viac ako 50% všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). Každý člen má 1 hlas. Schádza sa najmenej jedenkrát ročne a vykonáva nasledovné činnosti:

 

a)      schvaľuje Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky, pričom na zmenu Stanov je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

b)      rozhoduje o počte členov v orgánoch Združenia, ktorý je vždy nepárny,

c)      volí a odvoláva spomedzi seba členov výkonného orgánu – Správnej rady, pričom je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

d)     volí a odvoláva na návrh Správnej rady štatutárny orgán Združenia – Predsedu Združenia, pričom je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov,

e)      volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného orgánu – Revíznej komisie

f)       schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

g)      schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

h)      schvaľuje prijatie nových členov;

i)        schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;

j)        rozhoduje o zániku Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku ZO BTMaMB rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, Združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR;

 

2.  Výkonný orgán

 

1) Výkonným orgánom združenia je správna rada a v obdobiach medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia riadi činnost združenia. Správna rada za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predseda Správnej rady je zároveň štatutárnym orgánom Združenia. Rozhoduje o zakladaní organizačných zložiek Združenia. Správna rada má 3 členov, pričom členská základňa výkonného orgánu musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou, ale žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie rozvoja územia. Funkčné obdobie Správnej rady  je  4 roky.

 

a)      riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia;

b)      volí spomedzi seba a odvoláva predsedu;

c)      zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;

d)      zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu;

e)      zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS;

f)       menuje manažéra MAS;

g)      vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru;

h)      volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;

i)        schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;

j)        schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;

k)      schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;

l)        a iné stanovené v stratégii CLLD.

 

2)   Kancelária združenia

 

       a) Správna rada ako výkonný orgán zriaďuje svoju kanceláriu na zabezpečenie každodenných činností Združenia pod svojim vedením. Kancelária pracuje na základe interných organizačných predpisov a manažuje činnosť MAS v súlade so systémom riadenia CLLD.

       b)  Na čele Kancelárie je Manažér MAS, volený a menovaný Správnou radou. Manažér je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.

       c)  Kancelária zabezpečuje chod kancelárie, finančné riadenie a vykonáva činnosti v zmysle platných usmernení Správnej rady, ktoré sú uvedené v interných organizačných predpisoch.

 

Hlavné činnosti Kancelárie:

▪      zabezpečuje finančné riadenia a vnútorný audit stratégie;

▪      pripravuje  materiály na zasadnutie Valného zhromaždenia, Správnej rady, Výberovej komisie, Revíznej komisie a Monitorovacieho výboru;

▪      zabezpečuje kontakt s potencionálnymi a existujúcimi užívateľmi integrovanej stratégie miestneho rozvoja, poradenstvo a konzultácie;

▪      organizuje vzdelávacie a tréningové podujatia Združenia

▪      organizuje informačné kampane, vyhlasuje výzvy pre jednotlivé opatrenia strategických dokumentov;

▪      zabezpečuje celú administratívu súvisiacu s implementáciou strategických dokumentov;

▪      komunikuje navonok;

▪      zabezpečuje monitoring implementácie strategických dokumentov zo strany Združenia;

▪      zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Správnej rady.

 

       d) Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci kancelárie a Združenia:

 

1.    Manažér MAS

●     Vedenie kancelárie (riadi administratívneho pracovníka a účtovníka).

●     Pripravuje administratívne zasadnutie Rady a je povinný zúčastňovať sa na jeho zasadnutiach s hlasom poradným, je zodpovedný za zostavenie a zabezpečenie kontroly zápisov a ostatných administratívnych činností spojených s jeho fungovaním.

●     Predkladá výročnú správu na prerokovanie Správnej rade a neskôr na schválenie Valnému zhromaždeniu.

●     Predkladá na prerokovanie správnej rade a na schválenie Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu a plánu práce, a to do konca marca príslušného roka.

●     Vykonáva formálnu kontrolu prijatých projektov od predkladateľov projektov, registruje projekty, poskytuje informácie predkladateľom projektov, zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie, pravidelne komunikuje so zástupcami Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

●     Vykonáva činnosti v súlade s ďalšími internými predpismi, ktoré schváli Správna rada.

 

2.    Administratívny pracovník Združenia – je riadený manažérom a je zodpovedný za:

●     Zabezpečenie každodennej prevádzky a administratívnej činnosti Združenia.

●     Vedenie evidencie a predpísanej archivácie.

●     Prípravu podkladových materiálov na zasadnutia jednotlivých orgánov Združenia.

●     Vykonávanie činnosti v súlade s ďalšími internými predpismi Združenia.

 

3.    Účtovník – je riadený manažérom  a je zodpovedný za:

●     Zabezpečenie účtovnej evidencie a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom Združenia.

●     Nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

 

3. Štatutárny orgán

a)      predseda správnej rady je štatutárnym orgánom združenia, ktorý vystupuje v mene Združenia navonok a podpisuje zmluvy. Predsedu volí a odvoláva  na návrh Správnej rady združenia Valné zhromaždenie na obdobie zhodné s funkčným období Správnej rady (4 roky). 

b)      Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020.

c)      Vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere Žiadosti o NFP z IROP na RO pre IROP.

 

4. Výberová komisia

a)      Výberová komisia vyberá projekty podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle všeobecného nariadenia, čl. 34, ods.3, písm b), teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním.

b)      Výberová komisia má 7 členov. Združenie môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

c)      Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie a vykonávané činnosti musia byť  v súlade so stratégiou CLLD združenia.

d)     Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

e)      Správna rada združenia menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

f)       Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne a monitorovacom výbore združenia.

g)      zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné)/hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr;

h)      posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve;

i)        prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr na základe výsledkov posúdenia/odborného hodnotenia a zoradí projektové zámery/ŽoNFP/ŽoPr podľa bodového hodnotenia;

j)        vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr ;

k)      schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie z PRV;

l)        schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoPr na financovanie z IROP;

m)    schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné); vypracuje Protokol o výbere projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr;

n)      stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.

 

5. Monitorovací výbor

           Monitorovací výbor združenia má minimálne 3 a maximálne 5 členov. Počet členov Monitorovacieho výboru určuje Výkonný orgán - Rada. Počet členov je vždy nepárny.

            Predsedu a členov Monitorovacieho výboru  volí, odvoláva a vymenúva Správna rada na 4 roky. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území  Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka., ale nemusia byť členmi Združenia.

            Monitorovací výbor sa stretáva minimálne 1 krát ročne a na svojich zasadnutiach sa riadi Štatútom a internými organizačnými predpismi,  ktoré vypracuje a schváli Správna rada.

Monitorovací výbor Združenia je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä:

a)    monitorovanie a hodnotenie implementácie stratégie CLLD v súčinnosti s Manažérom a Správnou radou,

b)   vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie podporených projektov v rámci stratégie rozvoja územia,

c)    pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie rozvoja územia, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev,

d)   svojou činnosťou prispieva k zabezpečeniu transparentnosti postupov a upozorňuje na konflikt záujmov  revíznu komisiu.

 

6. Kontrolný orgán

Kontrolným orgánom Združenia je revízna komisia a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia sa vo svojej činnosti riadi príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR a Stanovami.

Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady združenia volí a odvoláva predsedu a členov Revíznej komisie na obdobie štyroch rokov. Revíznu komisiu tvoria traja členovia združenia.

Člen Revíznej komisie nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem člena  Valného zhromaždenia.

 

Revízna komisia:

       a)  kontroluje priebežne hospodárenie a nakladanie s majetkom Združenia, upozorňuje  

             príslušné orgány Združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

       b)  kontroluje dodržiavanie Stanov Združenia a interných organizačných predpisov    

             Združenia,

       c)  upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.