Výzvy PRV

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19
 
 
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS:
 
109/7.2/1  109/7.4/3  109/7.5/4  109/4.1/1  109/4.2/3  109/6.4/1 109/1.2/1  109/8.3/1
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (mimo Bratislavský kraj)
 
 
Prílohy k výzve 8.3 na stiahnutie:
 
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB MAS_109/6.4/1 pre opatrenie 6.4 Podopra na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
 
 
Prílohy k výzve 6.4 na stiahnutie:
 
 
 
 
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  (mimo Bratislavský kraj)
 
 
Prílohy k výzve 1.2 na stiahnutie:
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB MAS_109/7.4/3 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
 
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB MAS_109/7.5/4 pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
 
 
 
Prílohy k výzvam 7.4 a 7.5 na stiahnutie:
 
 
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)
 
 
Prílohy k výzve 4.2 na stiahnutie:
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre výzvu 4.2:
 
 
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS_109/4.1/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2
 
 
Prílohy k výzve 4.1 na stiahnutie:
 
 
 
Na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS_109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 3.4.2020 a na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2
 
Výzva MAS ZO BTMaMB pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 
 
 
Prílohy k výzve 7.2 na stiahnutie:
 
 
 
Výzva MAS ZO BTMa MB pre opatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
 
 
Prílohy k výzve 4.1 na stiahnutie:
 
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 4.1/1
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľatvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 
 
Prílohy k Výzvam na stiahnutie:
 
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 7.2/1
 
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 7.4/2
 
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 7.5/3
 
 
 
Na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS 109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 3.4.2020 a na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2