Výzvy

 
Výzva MAS ZO BTMaMB pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľatvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 
 
Výzva MAS ZO BTMaMB pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 
 
Prílohy k Výzvam na stiahnutie:
 
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 7.2/1
 
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 7.4/2
 
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 7.5/3