Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka a Štatút MAS

 
 

Čo je MAS

Miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

MAS, združujúca dostatočné množstvo skúsených ľudí a inštitúcií, si spracuje a následne realizuje stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu Leader. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.

 

Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

  • MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru
  • všetky rozhodovacie orgány MAS musí tvoriť minimálne 51 % zástupcov zo súkromného (vrátane občianskeho) sektoru a maximálne 49 % zástupcov verejného sektoru
  • MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS (napr.: manažér MAS, účtovník, riadiaci orgán, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor)
  • územie MAS musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000
  • MAS musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami

V podmienkach Slovenska sa miestnou akčnou skupinou môžu stať občianske združenia, ktoré budú na základe hodnotenia stratégií rozvoja vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bude im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú zároveň finančnú podporu na realizáciu svojej stratégie.

 

 

Naše občianske združenie funguje ako partnerstvo a pracuje na princípoch prístupu Leader.

 

 

 

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.