MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenia PRV 7.4 a 7.5 pre obce

11.02.2020 12:04

MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  a Výzvu pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.